Aurora HAB-3TG

Aurora HAB-3TG .190" bore high misalignment, grooved

Aurora HAB-4TG

Aurora HAB-4TG 1/4" bore high misalignment, grooved

Aurora XAM-8T-5

Aurora XAM-8T-5 male 1/2"-20 right hand .500" (12,700 mm) bore

Aurora XAB-8T-2

Aurora XAB-8T-2 male 3/4"-16 left hand .500" (12,700 mm) bore

Aurora XAM-8T-2

Aurora XAM-8T-2 male 3/4"-16 right hand .500" (12,700 mm) bore

Aurora XAB-8T-11

Aurora XAB-8T-11 male 5/8"-18 left hand .500" (12,700 mm) bore

Aurora XAM-8T-11

Aurora XAM-8T-11 male 5/8"-18 right hand .500" (12,700 mm) bore

Aurora XAB-8T-10

Aurora XAB-8T-10 male 5/8"-18 left hand .500" (12,700 mm) bore

Aurora XAM-8T-10

Aurora XAM-8T-10 male 5/8"-18 right hand .500" (12,700 mm) bore

Aurora XAB-8T

Aurora XAB-8T male 5/8"-18 left hand .500" (12,700 mm) bore

Aurora XAM-8T

Aurora XAM-8T male 5/8"-18 right hand .500" (12,700 mm) bore

Aurora XAB-7T

Aurora XAB-7T male 1/2"-20 left hand .4375" (11,113 mm) bore

Aurora XAM-7T

Aurora XAM-7T male 1/2"-20 right hand .4375" (11,113 mm) bore

Aurora XAM-6T-1

Aurora XAM-6T-1 male 1/2"-20 right hand .375" (9,525 mm) bore

Aurora XAB-6T

Aurora XAB-6T male 7/16"-20 left hand .375" (9,525 mm) bore

Aurora XAM-6T

Aurora XAM-6T male 7/16"-20 right hand .375" (9,525 mm) bore

Aurora XAB-5T

Aurora XAB-5T male 3/8"-24 left hand .3125" (7,938 mm) bore

Aurora XAM-5T

Aurora XAM-5T male 3/8"-24 right hand .3125" (7,938 mm) bore

Aurora XAB-4T

Aurora XAB-4T male 5/16"-24 left hand .250" (6,350 mm) bore

Aurora XAM-4T

Aurora XAM-4T male 5/16"-24 right hand .250" (6,350 mm) bore

Aurora XAB-3T

Aurora XAB-3T male 1/4"-28 left hand .190" (4,826 mm) bore

Aurora XAM-3T

Aurora XAM-3T male 1/4"-28 right hand .190" (4,826 mm) bore

Aurora XAB-12T

Aurora XAB-12T male 7/8"-14 left hand .750" (19,050 mm) bore

Aurora XAM-12T

Aurora XAM-12T male 7/8"-14 right hand .750" (19,050 mm) bore

Aurora XAB-10T

Aurora XAB-10T male 3/4"-16 left hand .625" (15,875 mm) bore

Aurora XAM-10T

Aurora XAM-10T male 3/4"-16 right hand .625" (15,875 mm) bore

Aurora RXAB-8T-4

Aurora RXAB-8T-4 male 7/8"-14 left hand .500" (12,700 mm) bore

Aurora RXAM-8T-4

Aurora RXAM-8T-4 male 7/8"-14 right hand .500" (12,700 mm) bore

Aurora RXAB-8T-3

Aurora RXAB-8T-3 male 3/4"-16 left hand .500" (12,700 mm) bore

Aurora RXAM-8T-3

Aurora RXAM-8T-3 male 3/4"-16 right hand .500" (12,700 mm) bore

Aurora RXAB-8T

Aurora RXAB-8T male 5/8"-18 left hand .500" (12,700 mm) bore

Aurora RXAM-8T

Aurora RXAM-8T male 5/8"-18 right hand .500" (12,700 mm) bore

Aurora RXAB-7T

Aurora RXAB-7T male 1/2"-20 left hand .4375" (11,113 mm) bore

Aurora RXAM-7T

Aurora RXAM-7T male 1/2"-20 right hand .4375" (11,113 mm) bore

Aurora RXAB-6T

Aurora RXAB-6T male 7/16"-20 left hand .375" (9,525 mm) bore

Aurora RXAM-6T

Aurora RXAM-6T male 7/16"-20 right hand .375" (9,525 mm) bore

Aurora RXAB-5T

Aurora RXAB-5T male 3/8"-24 left hand .3125" (7,938 mm) bore

Aurora RXAM-5T

Aurora RXAM-5T male 3/8"-24 right hand .3125" (7,938 mm) bore

Aurora RXAB-4T

Aurora RXAB-4T male 5/16"-24 left hand .250" (6,350 mm) bore

Aurora RXAM-4T

Aurora RXAM-4T male 5/16"-24 right hand .250" (6,350 mm) bore

Aurora RXAB-3T

Aurora RXAB-3T male 1/4"-28 left hand .190" (4,826 mm) bore

Aurora RXAM-3T

Aurora RXAM-3T male 1/4"-28 right hand .190" (4,826 mm) bore

Aurora RXAB-14T-1

Aurora RXAB-14T-1 male 1"-14 left hand .875" (22,225 mm) bore

Aurora RXAM-14T-1

Aurora RXAM-14T-1 male 1"-14 right hand .875" (22,225 mm) bore

Aurora RXAB-12T-1

Aurora RXAB-12T-1 male 7/8"-14 left hand .750" (19,050 mm) bore

Aurora RXAM-12T-1

Aurora RXAM-12T-1 male 7/8"-14 right hand .750" (19,050 mm) bore

Aurora RXAB-10T

Aurora RXAB-10T male 3/4"-16 left hand .625" (15,875 mm) bore

Aurora RXAM-10T

Aurora RXAM-10T male 3/4"-16 right hand .625" (15,875 mm) bore

Aurora RAB-8T-5

Aurora RAB-8T-5 male 3/4"-16 left hand .500" (12,700 mm) bore

Aurora RAM-8T-5

Aurora RAM-8T-5 male 3/4"-16 right hand .500" (12,700 mm) bore

Aurora RAB-8T

Aurora RAB-8T male 1/2"-20 left hand .500" (12,700 mm) bore

Aurora RAM-8T

Aurora RAM-8T male 1/2"-20 right hand .500" (12,700 mm) bore

Aurora RAB-7T

Aurora RAB-7T male 7/16"-20 left hand .4375" (11,113 mm) bore

Aurora RAM-7T

Aurora RAM-7T male 7/16"-20 right hand .4375" (11,113 mm) bore

Aurora RAB-6T

Aurora RAB-6T male 3/8"-24 left hand .375" (9,525 mm) bore

Aurora RAM-6T

Aurora RAM-6T male 3/8"-24 right hand .375" (9,525 mm) bore

Aurora RAB-5T

Aurora RAB-5T male 5/16"-24 left hand .3125" (7,938 mm) bore

Aurora RAM-5T

Aurora RAM-5T male 5/16"-24 right hand .3125" (7,938 mm) bore

Aurora RAB-4T

Aurora RAB-4T male 1/4"-28 left hand .250" (6,350 mm) bore

Aurora RAM-4T

Aurora RAM-4T male 1/4"-28 right hand .250" (6,350 mm) bore

Aurora RAB-3T

Aurora RAB-3T male #10-32 left hand .190" (4,826 mm) bore

Aurora RAM-3T

Aurora RAM-3T male #10-32 right hand .190" (4,826 mm) bore

Aurora RAB-16T-3

Aurora RAB-16T-3 male 1 1/4"-12 left hand 1.000" (25,400 mm) bore

Aurora RAM-16T-3

Aurora RAM-16T-3 male 1 1/4"-12 right hand 1.000" (25,400 mm) bore

Aurora RAB-16T-1

Aurora RAB-16T-1 male 1"-14 left hand 1.000" (25,400 mm) bore

Aurora RAM-16T-1

Aurora RAM-16T-1 male 1"-14 right hand 1.000" (25,400 mm) bore

Aurora RAB-14T-1

Aurora RAB-14T-1 male 7/8"-14 left hand .875" (22,225 mm) bore

Aurora RAM-14T-1

Aurora RAM-14T-1 male 7/8"-14 right hand .875" (22,225 mm) bore

Aurora RAB-12T

Aurora RAB-12T male 3/4"-16 left hand .750" (19,050 mm) bore

Aurora RAM-12T

Aurora RAM-12T male 3/4"-16 right hand .750" (19,050 mm) bore

Aurora RAB-10T-12

Aurora RAB-10T-12 male 3/4"-16 left hand .625" (15,875 mm) bore

Aurora RAM-10T-12

Aurora RAM-10T-12 male 3/4"-16 right hand .625" (15,875 mm) bore

Aurora RAB-10T

Aurora RAB-10T male 5/8"-18 left hand .625" (15,875 mm) bore

Aurora RAM-10T

Aurora RAM-10T male 5/8"-18 right hand .625" (15,875 mm) bore

Aurora PRXB-8T

Aurora PRXB-8T male 5/8"-18 left hand .500" (12,700 mm) bore

Aurora PRXM-8T

Aurora PRXM-8T male 5/8"-18 right hand .500" (12,700 mm) bore

Aurora PRXM-7T-1

Aurora PRXM-7T-1 male 1/2"-20 right hand .4375" (11,113 mm) bore

Aurora PRXB-7T

Aurora PRXB-7T male 1/2"-20 left hand .4375" (11,113 mm) bore

Aurora PRXM-7T

Aurora PRXM-7T male 1/2"-20 right hand .4375" (11,113 mm) bore

Aurora PRXM-6T-4

Aurora PRXM-6T-4 male 1/2"-20 right hand .375" (9,525 mm) bore

Aurora PRXB-6T

Aurora PRXB-6T male 7/16"-20 left hand .375" (9,525 mm) bore

Aurora PRXM-5T-1

Aurora PRXM-5T-1 male 7/16"-20 right hand .3125" (7,938 mm) bore

Aurora PRXB-5T

Aurora PRXB-5T male 3/8"-24 left hand .3125" (7,938 mm) bore

Aurora PRXM-5T

Aurora PRXM-5T male 3/8"-24 right hand .3125" (7,938 mm) bore

Aurora PRXB-4T

Aurora PRXB-4T male 5/16"-24 left hand .250" (6,350 mm) bore

Aurora PRXM-4T

Aurora PRXM-4T male 5/16"-24 right hand .250" (6,350 mm) bore

Aurora PRXB-10T

Aurora PRXB-10T male 3/4"-16 left hand .625" (15,875 mm) bore

Aurora PRXM-10T

Aurora PRXM-10T male 3/4"-16 right hand .625" (15,875 mm) bore

Aurora PRB-8T

Aurora PRB-8T male 1/2"-20 left hand .500" (12,700 mm) bore

Aurora PRM-8T

Aurora PRM-8T male 1/2"-20 right hand .500" (12,700 mm) bore

Aurora PRB-7T

Aurora PRB-7T male 7/16"-20 left hand .4375" (11,113 mm) bore

Aurora PRM-7T

Aurora PRM-7T male 7/16"-20 right hand .4375" (11,113 mm) bore

Aurora PRB-6T

Aurora PRB-6T male 3/8"-24 left hand .375" (9,525 mm) bore

Aurora PRM-6T

Aurora PRM-6T male 3/8"-24 right hand .375" (9,525 mm) bore

Aurora PRB-5T

Aurora PRB-5T male 5/16"-24 left hand .3125" (7,938 mm) bore

Aurora PRM-5T

Aurora PRM-5T male 5/16"-24 right hand .3125" (7,938 mm) bore

Aurora PRB-12T

Aurora PRB-12T male 3/4"-16 left hand .750" (19,050 mm) bore

Aurora PRM-12T

Aurora PRM-12T male 3/4"-16 right hand .750" (19,050 mm) bore

Aurora PRB-10T

Aurora PRB-10T male 5/8"-18 left hand .625" (15,875 mm) bore

Aurora PRM-10T

Aurora PRM-10T male 5/8"-18 right hand .625" (15,875 mm) bore